Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

9 sierpnia 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 431.858 3
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 347.345 −357
  2.1 Należności od MFW 80.595 16
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 266.751 −373
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 19.343 591
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.024 −1.010
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.024 −1.010
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 695.951 −246
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 3.384 −218
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 692.567 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −28
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 41.471 −783
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.833.202 718
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.612.247 1.705
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 220.955 −987
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.398 0
9 Pozostałe aktywa 266.159 −346
Aktywa razem 4.677.751 −1.429
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.252.623 212
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.907.138 −9.194
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.349.998 482
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 557.128 −9.676
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 12 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.993 −529
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 382.174 1.954
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 251.584 6.144
  5.2 Pozostałe zobowiązania 130.589 −4.190
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 254.046 7.014
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 10.763 358
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.483 19
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.483 19
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.798 0
10 Pozostałe pasywa 266.806 −1.262
11 Różnice z wyceny 425.728 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.199 0
Pasywa razem 4.677.751 −1.429