Eurosystemets konsoliderade balansräkning

9 augusti 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 431.858 3
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 347.345 −357
  2.1 Fordringar på IMF 80.595 16
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 266.751 −373
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 19.343 591
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.024 −1.010
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.024 −1.010
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 695.951 −246
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 3.384 −218
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 692.567 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −28
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 41.471 −783
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.833.202 718
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.612.247 1.705
  7.2 Övriga värdepapper 220.955 −987
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.398 0
9 Övriga tillgångar 266.159 −346
Summa tillgångar 4.677.751 −1.429
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.252.623 212
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.907.138 −9.194
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.349.998 482
  2.2 Inlåningsfacilitet 557.128 −9.676
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 12 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.993 −529
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 382.174 1.954
  5.1 Offentliga sektorn 251.584 6.144
  5.2 Övriga skulder 130.589 −4.190
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 254.046 7.014
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 10.763 358
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.483 19
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 10.483 19
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.798 0
10 Övriga skulder 266.806 −1.262
11 Värderegleringskonton 425.728 0
12 Kapital och reserver 107.199 0
Summa skulder 4.677.751 −1.429