Eurosystemets konsoliderede balance

9. august 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 431.858 3
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 347.345 −357
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.595 16
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 266.751 −373
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 19.343 591
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.024 −1.010
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.024 −1.010
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 695.951 −246
  5.1 Primære markedsoperationer 3.384 −218
  5.2 Langfristede markedsoperationer 692.567 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −28
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 41.471 −783
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.833.202 718
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.612.247 1.705
  7.2 Andre værdipapirer 220.955 −987
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.398 0
9 Andre aktiver 266.159 −346
Aktiver i alt 4.677.751 −1.429
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.252.623 212
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.907.138 −9.194
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.349.998 482
  2.2 Indlånsfacilitet 557.128 −9.676
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 12 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.993 −529
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 382.174 1.954
  5.1 Offentlig forvaltning og service 251.584 6.144
  5.2 Andre forpligtelser 130.589 −4.190
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 254.046 7.014
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 10.763 358
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 10.483 19
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.483 19
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.798 0
10 Andre forpligtelser 266.806 −1.262
11 Revalueringskonti 425.728 0
12 Kapital og reserver 107.199 0
Passiver i alt 4.677.751 −1.429