Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

9 август 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 431 858 3
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 347 345 −357
  2.1 Вземания от МВФ 80 595 16
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 266 751 −373
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 343 591
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 024 −1 010
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 024 −1 010
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 695 951 −246
  5.1 Основни операции по рефинансиране 3 384 −218
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 692 567 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −28
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 41 471 −783
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 833 202 718
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 612 247 1 705
  7.2 Други ценни книжа 220 955 −987
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 398 0
9 Други активи 266 159 −346
Общо активи 4 677 751 −1 429
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 252 623 212
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 907 138 −9 194
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 349 998 482
  2.2 Депозитно улеснение 557 128 −9 676
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 12 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 3 993 −529
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 382 174 1 954
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 251 584 6 144
  5.2 Други задължения 130 589 −4 190
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 254 046 7 014
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 763 358
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 483 19
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 483 19
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 798 0
10 Други задължения 266 806 −1 262
11 Сметки за преоценка 425 728 0
12 Капитал и резерви 107 199 0
Общо пасиви 4 677 751 −1 429