Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

9. srpna 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 431 858 3
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 347 345 −357
  2.1 Pohledávky za MMF 80 595 16
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 266 751 −373
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 19 343 591
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 024 −1 010
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 024 −1 010
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 695 951 −246
  5.1 Hlavní refinanční operace 3 384 −218
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 692 567 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −28
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 41 471 −783
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 833 202 718
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 612 247 1 705
  7.2 Ostatní cenné papíry 220 955 −987
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 398 0
9 Ostatní aktiva 266 159 −346
Aktiva celkem 4 677 751 −1 429
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 252 623 212
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 907 138 −9 194
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 349 998 482
  2.2 Vkladová facilita 557 128 −9 676
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 12 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 993 −529
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 382 174 1 954
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 251 584 6 144
  5.2 Ostatní závazky 130 589 −4 190
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 254 046 7 014
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 10 763 358
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 483 19
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 10 483 19
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 798 0
10 Ostatní závazky 266 806 −1 262
11 Účty přecenění 425 728 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 199 0
Pasiva celkem 4 677 751 −1 429