Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

9. augusta 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 431 858 3
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 347 345 −357
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 595 16
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 266 751 −373
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 19 343 591
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 024 −1 010
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 024 −1 010
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 695 951 −246
  5.1 Hlavné refinančné operácie 3 384 −218
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 692 567 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −28
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 41 471 −783
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 833 202 718
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 612 247 1 705
  7.2 Ostatné cenné papiere 220 955 −987
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 398 0
9 Ostatné aktíva 266 159 −346
Aktíva spolu 4 677 751 −1 429
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 252 623 212
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 907 138 −9 194
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 349 998 482
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 557 128 −9 676
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 12 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 993 −529
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 382 174 1 954
  5.1 Verejná správa 251 584 6 144
  5.2 Ostatné záväzky 130 589 −4 190
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 254 046 7 014
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 10 763 358
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 483 19
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 483 19
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 798 0
10 Ostatné záväzky 266 806 −1 262
11 Účty precenenia 425 728 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 199 0
Pasíva spolu 4 677 751 −1 429