Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

9 augustus 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 431.858 3
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 347.345 −357
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.595 16
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 266.751 −373
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.343 591
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.024 −1.010
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 19.024 −1.010
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 695.951 −246
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 3.384 −218
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 692.567 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −28
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 41.471 −783
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.833.202 718
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.612.247 1.705
  7.2 Overige effecten 220.955 −987
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.398 0
9 Overige activa 266.159 −346
Totaal activa 4.677.751 −1.429
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.252.623 212
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.907.138 −9.194
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.349.998 482
  2.2 Depositofaciliteit 557.128 −9.676
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 12 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.993 −529
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 382.174 1.954
  5.1 Overheid 251.584 6.144
  5.2 Overige verplichtingen 130.589 −4.190
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 254.046 7.014
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.763 358
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.483 19
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.483 19
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.798 0
10 Overige passiva 266.806 −1.262
11 Herwaarderingsrekeningen 425.728 0
12 Kapitaal en reserves 107.199 0
Totaal passiva 4.677.751 −1.429