Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

9. avgust 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 431.858 3
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 347.345 −357
  2.1 Terjatve do MDS 80.595 16
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 266.751 −373
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 19.343 591
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 19.024 −1.010
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.024 −1.010
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 695.951 −246
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 3.384 −218
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 692.567 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −28
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 41.471 −783
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.833.202 718
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.612.247 1.705
  7.2 Drugi vrednostni papirji 220.955 −987
8 Javni dolg v eurih 23.398 0
9 Druga sredstva 266.159 −346
Skupaj sredstva 4.677.751 −1.429
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.252.623 212
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.907.138 −9.194
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.349.998 482
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 557.128 −9.676
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 12 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 3.993 −529
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 382.174 1.954
  5.1 Sektor država 251.584 6.144
  5.2 Druge obveznosti 130.589 −4.190
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 254.046 7.014
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.763 358
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.483 19
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.483 19
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.798 0
10 Druge obveznosti 266.806 −1.262
11 Računi prevrednotenja 425.728 0
12 Kapital in rezerve 107.199 0
Skupaj obveznosti 4.677.751 −1.429