Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

09.08.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 431 858 3
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 347 345 −357
  2.1 SVF debitoru parādi 80 595 16
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 266 751 −373
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 19 343 591
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 024 −1 010
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 024 −1 010
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 695 951 −246
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 3 384 −218
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 692 567 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −28
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 41 471 −783
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 833 202 718
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 612 247 1 705
  7.2 Pārējie vērtspapīri 220 955 −987
8 Valdības parāds euro 23 398 0
9 Pārējie aktīvi 266 159 −346
Kopā aktīvi 4 677 751 −1 429
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 252 623 212
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 907 138 −9 194
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 349 998 482
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 557 128 −9 676
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 12 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 3 993 −529
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 382 174 1 954
  5.1 Saistības pret valdību 251 584 6 144
  5.2 Pārējās saistības 130 589 −4 190
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 254 046 7 014
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 10 763 358
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 483 19
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 483 19
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 798 0
10 Pārējās saistības 266 806 −1 262
11 Pārvērtēšanas konti 425 728 0
12 Kapitāls un rezerves 107 199 0
Kopā pasīvi 4 677 751 −1 429