Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 08 09
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 431 858 3
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 347 345 −357
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 595 16
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 266 751 −373
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 343 591
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 024 −1 010
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 024 −1 010
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 695 951 −246
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 3 384 −218
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 692 567 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −28
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 41 471 −783
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 833 202 718
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 612 247 1 705
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 220 955 −987
8 Valdžios skola eurais 23 398 0
9 Kitas turtas 266 159 −346
Visas turtas 4 677 751 −1 429
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 252 623 212
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 907 138 −9 194
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 349 998 482
  2.2 Indėlių galimybė 557 128 −9 676
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 12 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 993 −529
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 382 174 1 954
  5.1 Valdžiai 251 584 6 144
  5.2 Kiti įsipareigojimai 130 589 −4 190
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 254 046 7 014
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 763 358
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 483 19
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 483 19
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 798 0
10 Kiti įsipareigojimai 266 806 −1 262
11 Perkainojimo sąskaitos 425 728 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 199 0
Visi įsipareigojimai 4 677 751 −1 429