Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 17. júnu 2016

21. júna 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 17. júna 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,2 mld. EUR na 263,6 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
16. júna 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 5 mil. USD

Eurosystém uvedený obchod na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,5 mld. EUR na 345,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,1 mld. EUR na 1 081,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 65,9 mld. EUR na 183,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 17,4 mld. EUR na 179 mld. EUR. V stredu 15. júna 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 50,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 49,1 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (oproti predchádzajúcemu týždňu takmer bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 321,2 mld. EUR (v porovnaní s 340,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 20,2 mld. EUR na 1 191,4 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 17. júnu 2016

Zmena oproti

10. júnu 2016: nákup

Zmena oproti

10. júnu 2016: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1 18,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,8 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 181,1 mld. EUR +1,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 19,6 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 2,2 mld. EUR +1,9 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 851,7 mld. EUR +16,9 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 111,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 32,6 mld. EUR na 611,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 377 277 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 297 983 −2 017
  2.1 Pohľadávky voči MMF 76 572 −1
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 221 411 −2 016
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 081 818
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 759 −1 019
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 759 −1 019
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 500 395 −1 728
  5.1 Hlavné refinančné operácie 49 140 −1 708
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 451 177 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 78 −20
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 107 722 292
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 537 007 19 681
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 191 446 20 184
  7.2 Ostatné cenné papiere 345 561 −503
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 984 0
9 Ostatné aktíva 213 379 −305
Aktíva spolu 3 109 588 15 723
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 081 683 −72
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 932 612 −51 726
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 611 199 −32 630
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 321 203 −19 063
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 210 −34
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 984 95
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 287 398 66 460
  5.1 Verejná správa 183 740 65 891
  5.2 Ostatné záväzky 103 657 569
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 59 675 1 480
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 926 −420
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 006 −972
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 006 −972
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 57 542 0
10 Ostatné pasíva 203 755 857
11 Účty precenenia 375 994 0
12 Základné imanie a rezervy 99 014 21
Pasíva spolu 3 109 588 15 723
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá