Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 17 juni 2016

21 juni 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 17 juni 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 263,6 miljarder EUR. Ändringen berodde på kund- och portföljtransaktioner som genomfördes av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
16 juni 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 5 miljoner USD -

Ovanstående likvidiserande transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 345,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 1 081,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 65,9 miljarder EUR till 183,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 och 4 på skuldsidan) ökade med 17,4 miljarder EUR till 179 miljarder EUR. Onsdagen den 15 juni 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 50,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 49,1 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 321,2 miljarder EUR (jämfört med 340,3 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 20,2 miljarder EUR till 1 191,4 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 17 juni 2016

Förändring jämfört med

10 juni 2016 – Köp

Förändring jämfört med

10 juni 2016 – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer 18,1 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,8 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 181,1 miljarder EUR +1,2 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 19,6 miljarder EUR +0,3 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 2,2 miljarder EUR +1,9 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 851,7 miljarder EUR +16,9 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 111,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 32,6 miljarder EUR till 611,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 377.277 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 297.983 −2.017
  2.1 Fordringar på IMF 76.572 −1
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 221.411 −2.016
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.081 818
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.759 −1.019
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.759 −1.019
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 500.395 −1.728
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 49.140 −1.708
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 451.177 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 78 −20
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 107.722 292
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.537.007 19.681
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.191.446 20.184
  7.2 Andra värdepapper 345.561 −503
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.984 0
9 Övriga tillgångar 213.379 −305
Summa tillgångar 3.109.588 15.723
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.081.683 −72
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 932.612 −51.726
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 611.199 −32.630
  2.2 Inlåningsfacilitet 321.203 −19.063
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 210 −34
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.984 95
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 287.398 66.460
  5.1 Offentliga sektorn 183.740 65.891
  5.2 Övriga skulder 103.657 569
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 59.675 1.480
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.926 −420
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.006 −972
  8.1 Inlåning och övriga skulder 5.006 −972
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.542 0
10 Övriga skulder 203.755 857
11 Värderegleringskonton 375.994 0
12 Eget kapital 99.014 21
Summa skulder 3.109.588 15.723
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media