European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 17 juni 2016

21 juni 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 17 juni 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 263,6 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
16 juni 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 5 miljoen -

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 345,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 1.081,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 65,9 miljard naar EUR 183,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 17,4 miljard naar EUR 179 miljard. Op woensdag 15 juni 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 50,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 49,1 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vrijwel gelijk aan de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 321,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 340,3 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 20,2 miljard naar EUR 1.191,4 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 17 juni 2016

Verschil ten opzichte van

10 juni 2016 – Aankopen

Verschil ten opzichte van

10 juni 2016 – Aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 18,1 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,8 miljard - -EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 181,1 miljard +EUR 1,2 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 19,6 miljard +EUR 0,3 miljard -
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 2,2 miljard +EUR 1,9 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 851,7 miljard +EUR 16,9 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 111,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 32,6 miljard naar EUR 611,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 377.277 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 297.983 −2.017
  2.1 Vorderingen op het IMF 76.572 −1
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 221.411 −2.016
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.081 818
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.759 −1.019
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.759 −1.019
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 500.395 −1.728
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 49.140 −1.708
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 451.177 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 78 −20
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 107.722 292
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.537.007 19.681
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 1.191.446 20.184
  7.2 Overige waardepapieren 345.561 −503
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.984 0
9 Overige activa 213.379 −305
Totaal activa 3.109.588 15.723
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.081.683 −72
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 932.612 −51.726
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 611.199 −32.630
  2.2 Depositofaciliteit 321.203 −19.063
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 210 −34
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.984 95
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 287.398 66.460
  5.1 Overheid 183.740 65.891
  5.2 Overige verplichtingen 103.657 569
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 59.675 1.480
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.926 −420
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.006 −972
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.006 −972
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.542 0
10 Overige passiva 203.755 857
11 Herwaarderingsrekeningen 375.994 0
12 Kapitaal en reserves 99.014 21
Totaal passiva 3.109.588 15.723
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media