Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 17. jūnijā

2016. gada 21. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 17. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 263.6 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica pārskata periodā.

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 16. jūnijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 5 milj. ASV dolāru

Šo likviditāti palielinošo darījumu Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 345.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 1 081.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 65.9 mljrd. euro (līdz 183.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 17.4 mljrd. euro (līdz 179 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 15. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 50.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 49.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās (0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 321.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 340.3 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 20.2 mljrd. euro (līdz 1 191.4 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 17. jūnijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 10. jūniju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 10. jūniju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 18.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.8 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 181.1 mljrd. euro +1.2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 19.6 mljrd. euro +0.3 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 2.2 mljrd. euro +1.9 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 851.7 mljrd. euro +16.9 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 111.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 32.6 mljrd. euro (līdz 611.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 377 277 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 297 983 −2 017
  2.1 SVF debitoru parādi 76 572 −1
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 221 411 −2 016
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31 081 818
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 759 −1 019
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 759 −1 019
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 500 395 −1 728
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 49 140 −1 708
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 451 177 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 78 −20
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 107 722 292
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 537 007 19 681
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 191 446 20 184
  7.2 Pārējie vērtspapīri 345 561 −503
8 Valdības parāds euro 26 984 0
9 Pārējie aktīvi 213 379 −305
Kopā aktīvi 3 109 588 15 723
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 081 683 −72
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 932 612 −51 726
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 611 199 −32 630
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 321 203 −19 063
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 210 −34
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 984 95
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 287 398 66 460
  5.1 Saistības pret valdību 183 740 65 891
  5.2 Pārējās saistības 103 657 569
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 59 675 1 480
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 926 −420
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 006 −972
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 006 −972
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 542 0
10 Pārējās saistības 203 755 857
11 Pārvērtēšanas konti 375 994 0
12 Kapitāls un rezerves 99 014 21
Kopā pasīvi 3 109 588 15 723
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem