Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 17. junija 2016

21. junij 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 17. junija 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,2 milijarde EUR na 263,6 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
16. junij 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 5 mio USD -

Zgornjo transakcijo za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 345,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 1.081,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 65,9 milijarde EUR na 183,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 17,4 milijarde EUR na 179 milijard EUR. V sredo, 15. junija 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 50,8 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 49,1 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (praktično nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 321,2 milijarde EUR (v primerjavi s 340,3 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 20,2 milijarde EUR na 1.191,4 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 17. junija 2016

Razlika od

10. junija 2016 – kupljeno

Razlika od

10. junija 2016 – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic 18,1 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,8 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 181,1 milijarde EUR +1,2 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 19,6 milijarde EUR +0,3 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 2,2 milijarde EUR +1,9 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 851,7 milijarde EUR +16,9 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 111,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 32,6 milijarde EUR na 611,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 377.277 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 297.983 −2.017
  2.1 Terjatve do MDS 76.572 −1
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 221.411 −2.016
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 31.081 818
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.759 −1.019
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.759 −1.019
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 500.395 −1.728
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 49.140 −1.708
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 451.177 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 78 −20
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 107.722 292
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.537.007 19.681
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.191.446 20.184
  7.2 Drugi vrednostni papirji 345.561 −503
8 Dolg širše države v EUR 26.984 0
9 Druga sredstva 213.379 −305
Skupaj sredstva 3.109.588 15.723
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.081.683 −72
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 932.612 −51.726
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 611.199 −32.630
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 321.203 −19.063
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 210 −34
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.984 95
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 287.398 66.460
  5.1 Širša država 183.740 65.891
  5.2 Druge obveznosti 103.657 569
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 59.675 1.480
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.926 −420
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.006 −972
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.006 −972
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 57.542 0
10 Druge obveznosti 203.755 857
11 Računi prevrednotenja 375.994 0
12 Kapital in rezerve 99.014 21
Skupaj obveznosti 3.109.588 15.723
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije