Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 17 czerwca 2016 roku

21 czerwca 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 17.06.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld EUR, do 263,6 mld EUR. Zmiana ta wynikała z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym przez banki centralne Eurosystemu.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
16.06.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 5 mln USD

Powyższa transakcja zasilająca w płynność została przeprowadzona przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,5 mld EUR, do 345,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,1 mld EUR, do 1081,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 65,9 mld EUR, do183,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 17,4 mld EUR, do 179 mld EUR. W środę 15.06.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 50,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 49,1 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 321,2 mld EUR (wobec 340,3 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 20,2 mld EUR, do 1191,4 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 17.06.2016

Różnica wobec

10.06.2016 – zakup

Różnica wobec

10.06.2016 – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 18,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,8 mld EUR 0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 181,1 mld EUR +1,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 19,6 mld EUR +0,3 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 2,2 mld EUR +1,9 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 851,7 mld EUR +16,9 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 111,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 32,6 mld EUR, do 611,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 377.277 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 297.983 −2.017
  2.1 Należności od MFW 76.572 −1
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 221.411 −2.016
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.081 818
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.759 −1.019
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.759 −1.019
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 500.395 −1.728
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 49.140 −1.708
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 451.177 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 78 −20
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 107.722 292
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.537.007 19.681
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.191.446 20.184
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 345.561 −503
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.984 0
9 Pozostałe aktywa 213.379 −305
Aktywa razem 3.109.588 15.723
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.081.683 −72
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 932.612 −51.726
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 611.199 −32.630
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 321.203 −19.063
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 210 −34
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.984 95
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 287.398 66.460
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 183.740 65.891
  5.2 Pozostałe zobowiązania 103.657 569
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 59.675 1.480
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.926 −420
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.006 −972
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.006 −972
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.542 0
10 Pozostałe pasywa 203.755 857
11 Różnice z wyceny 375.994 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 99.014 21
Pasywa razem 3.109.588 15.723
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami