SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 17. juni 2016

21. juni 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 17. juni 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 263,6 mia. euro. Ændringen skyldtes kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
16. juni 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 5 mio. USD -

Ovenstående likviditetstilførende transaktion blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,5 mia. euro til 345,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,1 mia. euro til 1.081,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 65,9 mia. euro til 183,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 17,4 mia. euro til 179 mia. euro. Onsdag den 15. juni 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 50,8 mia. euro, og en ny på 49,1 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (stort set uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 321,2 mia. euro (mod 340,3 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 20,2 mia. euro til 1.191,4 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 17. juni 2016

Ændring i forhold til

10. juni 2016 – opkøb

Ændring i forhold til

10. juni 2016 – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 18,1 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,8 mia. euro - -0,1 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 181,1 mia. euro +1,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 19,6 mia. euro +0,3 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 2,2 mia. euro +1,9 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 851,7 mia. euro +16,9 mia. euro -
Securities Markets Programme 111,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 32,6 mia. euro til 611,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 377.277 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 297.983 −2.017
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 76.572 −1
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 221.411 −2.016
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.081 818
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.759 −1.019
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.759 −1.019
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 500.395 −1.728
  5.1 Primære markedsoperationer 49.140 −1.708
  5.2 Langfristede markedsoperationer 451.177 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 78 −20
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 107.722 292
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.537.007 19.681
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.191.446 20.184
  7.2 Andre værdipapirer 345.561 −503
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.984 0
9 Andre aktiver 213.379 −305
Aktiver i alt 3.109.588 15.723
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.081.683 −72
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 932.612 −51.726
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 611.199 −32.630
  2.2 Indlånsfacilitet 321.203 −19.063
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 210 −34
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.984 95
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 287.398 66.460
  5.1 Offentlig forvaltning og service 183.740 65.891
  5.2 Andre forpligtelser 103.657 569
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 59.675 1.480
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.926 −420
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.006 −972
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.006 −972
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.542 0
10 Andre forpligtelser 203.755 857
11 Revalueringskonti 375.994 0
12 Kapital og reserver 99.014 21
Passiver i alt 3.109.588 15.723
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt