Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 17. červnu 2016

21. června 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 17. června 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,2 mld. EUR na 263,6 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
16. června 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 5 mil. USD -

Výše uvedenou transakci na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 345,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,1 mld. EUR na 1 081,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 65,9 mld. EUR na 183,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 17,4 mld. EUR na 179 mld. EUR. Ve středu 15. června 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 50,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 49,1 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byla poskytnuta 0,1 mld. EUR (prakticky beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 321,2 mld. EUR (oproti 340,3 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 20,2 mld. EUR na 1 191,4 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 17. červnu 2016 Rozdíl v porovnání s 10. červnem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 10. červnem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 18,1 mld. EUR - -
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,8 mld. EUR - -0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 181,1 mld. EUR +1,2 mld. EUR -
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 19,6 mld. EUR +0,3 mld. EUR -
Program nákupu aktiv podnikového sektoru 2,2 mld. EUR +1,9 mld. EUR -
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 851,7 mld. EUR +16,9 mld. EUR -
Program pro trhy s cennými papíry 111,0 mld. EUR - -

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 32,6 mld. EUR na 611,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 377 277 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 297 983 −2 017
  2.1 Pohledávky za MMF 76 572 −1
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 221 411 −2 016
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 081 818
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 759 −1 019
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 759 −1 019
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 500 395 −1 728
  5.1 Hlavní refinanční operace 49 140 −1 708
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 451 177 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 78 −20
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 107 722 292
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 537 007 19 681
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 191 446 20 184
  7.2 Ostatní cenné papíry 345 561 −503
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 984 0
9 Ostatní aktiva 213 379 −305
Aktiva celkem 3 109 588 15 723
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 081 683 −72
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 932 612 −51 726
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 611 199 −32 630
  2.2 Vkladová facilita 321 203 −19 063
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 210 −34
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 984 95
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 287 398 66 460
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 183 740 65 891
  5.2 Ostatní závazky 103 657 569
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 59 675 1 480
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 926 −420
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 006 −972
  8.1 Vklady a ostatní závazky 5 006 −972
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 542 0
10 Ostatní pasiva 203 755 857
11 Účty přecenění 375 994 0
12 Kapitál a rezervní fondy 99 014 21
Pasiva celkem 3 109 588 15 723
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média