Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 17 юни 2016 г.

21 юни 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 17 юни 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,2 млрд. евро до 263,6 млрд. евро. Промяната се дължи на транзакции с клиенти и портфейлни транзакции, извършени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
16 юни 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 5 млн. щатски долара -

Тази транзакция по предоставяне на ликвидност е извършена от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 345,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,1 млрд. евро до 1081,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 65,9 млрд. евро до 183,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение със 17,4 млрд. евро до 179 млрд. евро. На 15 юни 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 50,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 49,1 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (практически без промяна спрямо предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 321,2 млрд. евро (при 340,3 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 20,2 млрд. евро до 1191,4 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 17 юни 2016 г.

Разлика спрямо

10 юни 2016 г. – покупки

Разлика спрямо

10 юни 2016 г. – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 18,1 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,8 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 181,1 млрд. евро +1,2 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 19,6 млрд. евро +0,3 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 2,2 млрд. евро +1,9 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 851,7 млрд. евро +16,9 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 111,0 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 32,6 млрд. евро до 611,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 377 277 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 297 983 −2 017
  2.1 Вземания от МВФ 76 572 −1
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 221 411 −2 016
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 081 818
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 759 −1 019
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 759 −1 019
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 500 395 −1 728
  5.1 Основни операции по рефинансиране 49 140 −1 708
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 451 177 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 78 −20
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 107 722 292
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 537 007 19 681
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 191 446 20 184
  7.2 Други ценни книжа 345 561 −503
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 984 0
9 Други активи 213 379 −305
Общо активи 3 109 588 15 723
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 081 683 −72
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 932 612 −51 726
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 611 199 −32 630
  2.2 Депозитно улеснение 321 203 −19 063
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 210 −34
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 984 95
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 287 398 66 460
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 183 740 65 891
  5.2 Други задължения 103 657 569
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 59 675 1 480
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 926 −420
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 006 −972
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 006 −972
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 542 0
10 Други задължения 203 755 857
11 Сметки за преоценка 375 994 0
12 Капитал и резерви 99 014 21
Общо пасиви 3 109 588 15 723
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите