Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 19ης Φεβρουαρίου 2016

23 Φεβρουαρίου 2016

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 19 Φεβρουαρίου 2016 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν σημείωσαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,7 δισεκ. ευρώ σε 268,7 δισεκ. ευρώ.

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
18 Φεβρουαρίου 2016  Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 98 εκατ. δολάρια ΗΠΑ 88 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Οι παραπάνω πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,2 δισεκ. ευρώ σε 352,3 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 2,5 δισεκ. ευρώ σε 1.061,6 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 47,1 δισεκ. ευρώ σε 153 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 2,1 δισεκ. ευρώ σε 303,2 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.1 του ενεργητικού) ύψους 60,2 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 61,8 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,1 δισεκ. ευρώ (έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 223,4 δισεκ. ευρώ (έναντι 219,7 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 13,7 δισεκ. ευρώ σε 907,6 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής Δηλωθείσα αξία στις 19 Φεβρουαρίου 2016 Διαφορά σε σχέση με τις 12 Φεβρουαρίου 2016 – Αγορές Διαφορά σε σχέση με τις 12 Φεβρουαρίου 2016 – Εξοφλήσεις
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1 19,8 δισεκ. ευρώ - -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2 9,1 δισεκ. ευρώ - -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 156,2 δισεκ. ευρώ +1,0 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων 18,7 δισεκ. ευρώ +0,8 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα 582,6 δισεκ. ευρώ +12,6 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων 121,3 δισεκ. ευρώ - -0,7 δισεκ. ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 32,9 δισεκ. ευρώ σε 529,4 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 338.713 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 305.145 654
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 78.130 −504
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 227.015 1.158
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 31.022 −969
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 21.254 −1.077
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 21.254 −1.077
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 526.731 1.627
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 61.798 1.598
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 464.880 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 53 29
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 114.244 −1.629
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 1.259.958 13.897
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 907.625 13.728
  7.2 Λοιποί τίτλοι 352.333 169
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 27.065 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 213.442 −2.531
Σύνολο ενεργητικού 2.837.575 9.971
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.061.631 −2.479
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 752.886 −29.180
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 529.353 −32.943
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 223.432 3.759
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 102 4
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 4.813 −37
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 243.730 47.640
  5.1 Γενική κυβέρνηση 153.039 47.100
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 90.691 539
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 49.878 −2.447
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 3.859 224
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 4.458 137
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 4.458 137
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 59.179 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 212.778 −3.884
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 346.172 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 98.190 −3
Σύνολο παθητικού 2.837.575 9.971

Εκπρόσωποι Τύπου