Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 19. februar 2016

23. februar 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 19. februar 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,7 mia. euro til 268,7 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
18. februar 2016  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 98 mio. USD 88 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,2 mia. euro til 352,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,5 mia. euro til 1.061,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 47,1 mia. euro til 153 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 2,1 mia. euro til 303,2 mia. euro. Onsdag den 17. februar 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 60,2 mia. euro, og en ny på 61,8 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 223,4 mia. euro (mod 219,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 13,7 mia. euro til 907,6 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 19. februar 2016 Ændring i forhold til 12. februar 2016 – opkøb Ændring i forhold til 12. februar 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 19,8 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 9,1 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 156,2 mia. euro +1,0 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 18,7 mia. euro +0,8 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 582,6 mia. euro +12,6 mia. euro -
Securities Markets Programme 121,3 mia. euro - -0,7 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 32,9 mia. euro til 529,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 338.713 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 305.145 654
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.130 −504
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 227.015 1.158
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.022 −969
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.254 −1.077
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.254 −1.077
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 526.731 1.627
  5.1 Primære markedsoperationer 61.798 1.598
  5.2 Langfristede markedsoperationer 464.880 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 53 29
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 114.244 −1.629
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.259.958 13.897
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 907.625 13.728
  7.2 Andre værdipapirer 352.333 169
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 27.065 0
9 Andre aktiver 213.442 −2.531
Aktiver i alt 2.837.575 9.971
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.061.631 −2.479
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 752.886 −29.180
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 529.353 −32.943
  2.2 Indlånsfacilitet 223.432 3.759
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 102 4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.813 −37
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 243.730 47.640
  5.1 Offentlig forvaltning og service 153.039 47.100
  5.2 Andre forpligtelser 90.691 539
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 49.878 −2.447
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.859 224
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.458 137
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.458 137
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.179 0
10 Andre forpligtelser 212.778 −3.884
11 Revalueringskonti 346.172 0
12 Kapital og reserver 98.190 −3
Passiver i alt 2.837.575 9.971

Medie- og pressehenvendelser