Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 19. februarja 2016

23. februar 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 19. februarja 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,7 milijarde EUR na 268,7 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
18. februar 2016  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 98 mio USD 88 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,2 milijarde EUR na 352,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,5 milijarde EUR na 1.061,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 47,1 milijarde EUR na 153 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 2,1 milijarde EUR na 303,2 milijarde EUR. V sredo, 17. februarja 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 60,2 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 61,8 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 223,4 milijarde EUR (v primerjavi z 219,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 13,7 milijarde EUR na 907,6 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 19. februarja 2016 Razlika od 12. februarja 2016 – kupljeno Razlika od 12. februarja 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 19,8 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 9,1 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 156,2 milijarde EUR +EUR 1,0 milijarde -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 18,7 milijarde EUR +EUR 0,8 milijarde -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 582,6 milijarde EUR +EUR 12,6 milijarde -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 121,3 milijarde EUR - –EUR 0,7 milijarde

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 32,9 milijarde EUR na 529,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 338.713 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 305.145 654
  2.1 Terjatve do MDS 78.130 −504
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 227.015 1.158
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 31.022 −969
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.254 −1.077
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.254 −1.077
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 526.731 1.627
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 61.798 1.598
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 464.880 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 53 29
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 114.244 −1.629
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.259.958 13.897
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 907.625 13.728
  7.2 Drugi vrednostni papirji 352.333 169
8 Dolg širše države v EUR 27.065 0
9 Druga sredstva 213.442 −2.531
Skupaj sredstva 2.837.575 9.971
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.061.631 −2.479
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 752.886 −29.180
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 529.353 −32.943
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 223.432 3.759
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 102 4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.813 −37
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 243.730 47.640
  5.1 Širša država 153.039 47.100
  5.2 Druge obveznosti 90.691 539
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 49.878 −2.447
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.859 224
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.458 137
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.458 137
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.179 0
10 Druge obveznosti 212.778 −3.884
11 Računi prevrednotenja 346.172 0
12 Kapital in rezerve 98.190 −3
Skupaj obveznosti 2.837.575 9.971

Stiki za medije