Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 19. veebruar 2016

23. veebruar 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

19. veebruaril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,7 miljardi euro võrra 268,7 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
18. veebruar 2016  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 98 miljonit USA dollarit 88 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,2 miljardi euro võrra 352,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 2,5 miljardi euro võrra 1061,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 47,1 miljardi euro võrra 153 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 2,1 miljardi euro võrra 303,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 17. veebruaril 2016 möödus 60,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 61,8 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 223,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 219,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 13,7 miljardi euro võrra 907,6 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 19. veebruar 2016 Erinevus võrreldes 12. veebruariga 2016 – ost Erinevus võrreldes 12. veebruariga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 19,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 9,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 156,2 miljardit eurot +1,0 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 18,7 miljardit eurot +0,8 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 582,6 miljardit eurot +12,6 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 121,3 miljardit eurot –0,7 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 32,9 miljardi euro võrra 529,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 338 713 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 305 145 654
  2.1 Nõuded RVFle 78 130 −504
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 227 015 1 158
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 022 −969
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 254 −1 077
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 254 −1 077
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 526 731 1 627
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 61 798 1 598
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 464 880 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 53 29
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 114 244 −1 629
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 259 958 13 897
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 907 625 13 728
  7.2 Muud väärtpaberid 352 333 169
8 Valitsussektori võlg eurodes 27 065 0
9 Muud varad 213 442 −2 531
Varad kokku 2 837 575 9 971
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 061 631 −2 479
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 752 886 −29 180
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 529 353 −32 943
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 223 432 3 759
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 102 4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 813 −37
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 243 730 47 640
  5.1 Valitsussektor 153 039 47 100
  5.2 Muud kohustused 90 691 539
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 49 878 −2 447
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 859 224
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 458 137
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 458 137
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 179 0
10 Muud kohustused 212 778 −3 884
11 Ümberhindluskontod 346 172 0
12 Kapital ja reservid 98 190 −3
Kohustused kokku 2 837 575 9 971

Kontaktandmed