Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 19 februari 2016

23 februari 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 19 februari 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 268,7 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
18 februari 2016  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 98 miljoner USD 88 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 352,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,5 miljarder EUR till 1 061,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 47,1 miljarder EUR till 153 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 2,1 miljarder EUR till 303,2 miljarder EUR. Onsdagen den 17 februari 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 60,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 61,8 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 223,4 miljarder EUR (jämfört med 219,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 13,7 miljarder EUR till 907,6 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 19 februari 2016 Förändring jämfört med den 12 februari 2016 – Köp Förändring jämfört med den 12 februari 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 19,8 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 9,1 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 156,2 miljarder EUR +1,0 miljard EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 18,7 miljarder EUR +0,8 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 582,6 miljarder EUR +12,6 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 121,3 miljarder EUR - -0,7 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 32,9 miljarder EUR till 529,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 338.713 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 305.145 654
  2.1 Fordringar på IMF 78.130 −504
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 227.015 1.158
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.022 −969
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.254 −1.077
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.254 −1.077
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 526.731 1.627
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 61.798 1.598
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 464.880 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 53 29
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 114.244 −1.629
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.259.958 13.897
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 907.625 13.728
  7.2 Andra värdepapper 352.333 169
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 27.065 0
9 Övriga tillgångar 213.442 −2.531
Summa tillgångar 2.837.575 9.971
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.061.631 −2.479
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 752.886 −29.180
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 529.353 −32.943
  2.2 Inlåningsfacilitet 223.432 3.759
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 102 4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.813 −37
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 243.730 47.640
  5.1 Offentliga sektorn 153.039 47.100
  5.2 Övriga skulder 90.691 539
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 49.878 −2.447
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.859 224
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.458 137
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.458 137
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.179 0
10 Övriga skulder 212.778 −3.884
11 Värderegleringskonton 346.172 0
12 Eget kapital 98.190 −3
Summa skulder 2.837.575 9.971

Kontakt för media