Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 19. únoru 2016

23. února 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 19. února 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,7 mld. EUR na 268,7 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
18. února 2016  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 98 mil. USD 88 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 352,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2,5 mld. EUR na 1 061,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 47,1 mld. EUR na 153 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 2,1 mld. EUR na 303,2 mld. EUR. Ve středu 17. února 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 60,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 61,8 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 223,4 mld. EUR (oproti 219,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 13,7 mld. EUR na 907,6 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 19. únoru 2016 Rozdíl v porovnání s 12. únorem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 12. únorem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 19,8 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 9,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 156,2 mld. EUR +1,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 18,7 mld. EUR +0,8 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 582,6 mld. EUR +12,6 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 121,3 mld. EUR -0,7 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 32,9 mld. EUR na 529,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 338 713 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 305 145 654
  2.1 Pohledávky za MMF 78 130 −504
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 227 015 1 158
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 022 −969
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 254 −1 077
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 254 −1 077
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 526 731 1 627
  5.1 Hlavní refinanční operace 61 798 1 598
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 464 880 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 53 29
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 114 244 −1 629
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 259 958 13 897
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 907 625 13 728
  7.2 Ostatní cenné papíry 352 333 169
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 27 065 0
9 Ostatní aktiva 213 442 −2 531
Aktiva celkem 2 837 575 9 971
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 061 631 −2 479
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 752 886 −29 180
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 529 353 −32 943
  2.2 Vkladová facilita 223 432 3 759
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 102 4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 813 −37
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 243 730 47 640
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 153 039 47 100
  5.2 Ostatní závazky 90 691 539
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 49 878 −2 447
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 859 224
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 458 137
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 458 137
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 179 0
10 Ostatní pasiva 212 778 −3 884
11 Účty přecenění 346 172 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 190 −3
Pasiva celkem 2 837 575 9 971

Kontakty pro média