Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 19 lutego 2016 roku

23 lutego 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 19.02.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,7 mld EUR do poziomu 268,7 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
18.02.2016  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 98 mln USD 88 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,2 mld EUR do poziomu 352,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,5 mld EUR do poziomu 1061,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 47,1 mld EUR do poziomu 153 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 2,1 mld EUR do poziomu 303,2 mld EUR. W środę 17.02.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 60,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 61,8 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 223,4 mld EUR (wobec 219,7 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 13,7 mld EUR do poziomu 907,6 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 19.02.2016 Różnica wobec 12.02.2016 – zakup Różnica wobec 12.02.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 19,8 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 9,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 156,2 mld EUR +1,0 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 18,7 mld EUR +0,8 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 582,6 mld EUR +12,6 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 121,3 mld EUR –0,7 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 32,9 mld EUR do poziomu 529,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 338.713 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 305.145 654
  2.1 Należności od MFW 78.130 −504
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 227.015 1.158
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.022 −969
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.254 −1.077
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.254 −1.077
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 526.731 1.627
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 61.798 1.598
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 464.880 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 53 29
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 114.244 −1.629
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.259.958 13.897
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 907.625 13.728
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 352.333 169
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 27.065 0
9 Pozostałe aktywa 213.442 −2.531
Aktywa razem 2.837.575 9.971
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.061.631 −2.479
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 752.886 −29.180
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 529.353 −32.943
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 223.432 3.759
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 102 4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.813 −37
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 243.730 47.640
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 153.039 47.100
  5.2 Pozostałe zobowiązania 90.691 539
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 49.878 −2.447
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.859 224
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.458 137
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.458 137
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.179 0
10 Pozostałe pasywa 212.778 −3.884
11 Różnice z wyceny 346.172 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.190 −3
Pasywa razem 2.837.575 9.971

Kontakt z mediami