Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 19. veljače 2016.

23. veljače 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 19. veljače 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,7 mlrd. EUR na 268,7 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
18. veljače 2016.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 98 mil. USD 88 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,2 mlrd. EUR na 352,3 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 2,5 mlrd. EUR na 1.061,6 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 47,1 mlrd. EUR na 153 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 2,1 mlrd. EUR na 303,2 mlrd. EUR. U srijedu, 17. veljače 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 60,2 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 61,8 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 223,4 mlrd. EUR (u odnosu na 219,7 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 13,7 mlrd. EUR na 907,6 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 19. veljače 2016. Razlika u odnosu na 12. veljače 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 12. veljače 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 19,8 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 9,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 156,2 mlrd. EUR +1,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 18,7 mlrd. EUR +0,8 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 582,6 mlrd. EUR +12,6 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 121,3 mlrd. EUR –0,7 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 32,9 mlrd. EUR na 529,4 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 338 713 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 305 145 654
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 78 130 −504
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 227 015 1 158
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 31 022 −969
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 254 −1 077
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 254 −1 077
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 526 731 1 627
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 61 798 1 598
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 464 880 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 53 29
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 114 244 −1 629
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 259 958 13 897
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 907 625 13 728
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 352 333 169
8 Dug opće države nominiran u eurima 27 065 0
9 Ostala imovina 213 442 −2 531
Ukupno imovina 2 837 575 9 971
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 061 631 −2 479
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 752 886 −29 180
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 529 353 −32 943
  2.2 Novčani depoziti 223 432 3 759
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 102 4
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 813 −37
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 243 730 47 640
  5.1 Opća država 153 039 47 100
  5.2 Ostale obveze 90 691 539
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 49 878 −2 447
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 3 859 224
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 458 137
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 458 137
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 179 0
10 Ostale obveze 212 778 −3 884
11 Računi revalorizacije 346 172 0
12 Kapital i pričuve 98 190 −3
Ukupno obveze 2 837 575 9 971

Kontaktni podatci za medije