Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 19. februáru 2016

23. februára 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 19. februára 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,7 mld. EUR na 268,7 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
18. februára 2016  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 98 mil. USD 88 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,2 mld. EUR na 352,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2,5 mld. EUR na 1 061,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 47,1 mld. EUR na 153 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 2,1 mld. EUR na 303,2 mld. EUR. V stredu 17. februára 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 60,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 61,8 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 223,4 mld. EUR (v porovnaní s 219,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 13,7 mld. EUR na 907,6 mld. EUR V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 19. februáru 2016 Zmena oproti 12. februáru 2016: nákup Zmena oproti 12. februáru 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 19,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 9,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 156,2 mld. EUR +1,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 18,7 mld. EUR +0,8 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 582,6 mld. EUR +12,6 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 121,3 mld. EUR -0,7 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 32,9 mld. EUR na 529,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 338 713 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 305 145 654
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 130 −504
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 227 015 1 158
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 022 −969
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 254 −1 077
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 254 −1 077
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 526 731 1 627
  5.1 Hlavné refinančné operácie 61 798 1 598
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 464 880 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 53 29
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 114 244 −1 629
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 259 958 13 897
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 907 625 13 728
  7.2 Ostatné cenné papiere 352 333 169
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 27 065 0
9 Ostatné aktíva 213 442 −2 531
Aktíva spolu 2 837 575 9 971
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 061 631 −2 479
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 752 886 −29 180
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 529 353 −32 943
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 223 432 3 759
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 102 4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 813 −37
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 243 730 47 640
  5.1 Verejná správa 153 039 47 100
  5.2 Ostatné záväzky 90 691 539
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 49 878 −2 447
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 859 224
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 458 137
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 458 137
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 179 0
10 Ostatné pasíva 212 778 −3 884
11 Účty precenenia 346 172 0
12 Základné imanie a rezervy 98 190 −3
Pasíva spolu 2 837 575 9 971

Kontakt pre médiá