Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 19. februārī

2016. gada 23. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 19. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 268.7 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 18. februāris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 98 milj. ASV dolāru 88 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 352.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 1061.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 47.1 mljrd. euro (līdz 153 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 2.1 mljrd. euro (līdz 303.2 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 17. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 60.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 61.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 223.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 219.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 13.7 mljrd. euro (līdz 907.6 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 19. februārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 12. februāri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 12. februāri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 19.8 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 9.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 156.2 mljrd. euro +1.0 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 18.7 mljrd. euro +0.8 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 582.6 mljrd. euro +12.6 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 121.3 mljrd. euro –0.7 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 32.9 mljrd. euro (līdz 529.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 338 713 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 305 145 654
  2.1 SVF debitoru parādi 78 130 −504
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 227 015 1 158
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31 022 −969
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21 254 −1 077
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21 254 −1 077
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 526 731 1 627
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 61 798 1 598
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 464 880 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 53 29
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 114 244 −1 629
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 259 958 13 897
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 907 625 13 728
  7.2 Pārējie vērtspapīri 352 333 169
8 Valdības parāds euro 27 065 0
9 Pārējie aktīvi 213 442 −2 531
Kopā aktīvi 2 837 575 9 971
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 061 631 −2 479
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 752 886 −29 180
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 529 353 −32 943
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 223 432 3 759
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 102 4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 813 −37
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 243 730 47 640
  5.1 Saistības pret valdību 153 039 47 100
  5.2 Pārējās saistības 90 691 539
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 49 878 −2 447
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 859 224
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 458 137
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 458 137
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 179 0
10 Pārējās saistības 212 778 −3 884
11 Pārvērtēšanas konti 346 172 0
12 Kapitāls un rezerves 98 190 −3
Kopā pasīvi 2 837 575 9 971

Kontaktinformācija presei