Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 19 февруари 2016 г.

23 февруари 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 19 февруари 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,7 млрд. евро до 268,7 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
18 февруари 2016 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 98 млн. щатски долара 88 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 352,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 2,5 млрд. евро до 1061,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 47,1 млрд. евро до 153 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 2,1 млрд. евро до 303,2 млрд. евро. На 17 февруари 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 60,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 61,8 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 223,4 млрд. евро (при 219,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 13,7 млрд. евро до 907,6 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 19 февруари 2016 г. Разлика спрямо 12 февруари 2016 г. – покупки Разлика спрямо 12 февруари 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 19,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 9,1 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 156,2 млрд. евро +1,0 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 18,7 млрд. евро +0,8 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 582,6 млрд. евро +12,6 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 121,3 млрд. евро - -0,7 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 32,9 млрд. евро до 529,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 338 713 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 305 145 654
  2.1 Вземания от МВФ 78 130 −504
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 227 015 1 158
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 022 −969
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 254 −1 077
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 254 −1 077
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 526 731 1 627
  5.1 Основни операции по рефинансиране 61 798 1 598
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 464 880 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 53 29
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 114 244 −1 629
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 259 958 13 897
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 907 625 13 728
  7.2 Други ценни книжа 352 333 169
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 27 065 0
9 Други активи 213 442 −2 531
Общо активи 2 837 575 9 971
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 061 631 −2 479
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 752 886 −29 180
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 529 353 −32 943
  2.2 Депозитно улеснение 223 432 3 759
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 102 4
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 813 −37
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 243 730 47 640
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 153 039 47 100
  5.2 Други задължения 90 691 539
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 49 878 −2 447
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 859 224
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 458 137
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 458 137
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 179 0
10 Други задължения 212 778 −3 884
11 Сметки за преоценка 346 172 0
12 Капитал и резерви 98 190 −3
Общо пасиви 2 837 575 9 971

Данни за контакт за медиите