Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 19.2.2016

23.2.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 19.2.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,7 miljardilla eurolla 268,7 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
18.2.2016  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 98 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 88 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 352,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,5 miljardilla eurolla 1 061,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 47,1 miljardilla eurolla 153 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 2,1 miljardilla eurolla 303,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 17.2.2016 erääntyi 60,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 61,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 223,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 219,7 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 13,7 miljardilla eurolla 907,6 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 19.2.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 19,8 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 9,1 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 156,2 miljardia euroa +1,0 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 18,7 miljardia euroa +0,8 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 582,6 miljardia euroa +12,6 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 121,3 miljardia euroa - -0,7 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 32,9 miljardilla eurolla 529,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 338 713 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 305 145 654
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 130 −504
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 227 015 1 158
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 022 −969
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 254 −1 077
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 254 −1 077
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 526 731 1 627
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 61 798 1 598
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 464 880 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 53 29
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 114 244 −1 629
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 259 958 13 897
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 907 625 13 728
  7.2 Muut arvopaperit 352 333 169
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 27 065 0
9 Muut saamiset 213 442 −2 531
Vastaavaa yhteensä 2 837 575 9 971
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 061 631 −2 479
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 752 886 −29 180
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 529 353 −32 943
  2.2 Talletusmahdollisuus 223 432 3 759
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 102 4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 813 −37
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 243 730 47 640
  5.1 Julkisyhteisöt 153 039 47 100
  5.2 Muut 90 691 539
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 49 878 −2 447
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 859 224
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 458 137
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 458 137
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 179 0
10 Muut velat 212 778 −3 884
11 Arvonmuutostilit 346 172 0
12 Pääoma ja rahastot 98 190 −3
Vastattavaa yhteensä 2 837 575 9 971

Yhteyshenkilöt