De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 19 februari 2016

23 februari 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 19 februari 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,7 miljard naar EUR 268,7 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
18 februari 2016  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 98 miljoen USD 88 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 352,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,5 miljard naar EUR 1.061,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 47,1 miljard naar EUR 153 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 2,1 miljard naar EUR 303,2 miljard. Op woensdag 17 februari 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 60,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 61,8 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 223,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 219,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 13,7 miljard naar EUR 907,6 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 19 februari 2016 Verschil t.o.v. 12 februari 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 12 februari 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 19,8 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 9,1 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 156,2 miljard +EUR 1,0 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 18,7 miljard +EUR 0,8 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 582,6 miljard +EUR 12,6 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 121,3 miljard - -EUR 0,7 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 32,9 miljard naar EUR 529,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 338.713 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 305.145 654
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.130 −504
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 227.015 1.158
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.022 −969
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.254 −1.077
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.254 −1.077
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 526.731 1.627
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 61.798 1.598
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 464.880 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 53 29
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 114.244 −1.629
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.259.958 13.897
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 907.625 13.728
  7.2 Overige waardepapieren 352.333 169
8 Overheidsschuld, luidende in euro 27.065 0
9 Overige activa 213.442 −2.531
Totaal activa 2.837.575 9.971
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.061.631 −2.479
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 752.886 −29.180
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 529.353 −32.943
  2.2 Depositofaciliteit 223.432 3.759
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 102 4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.813 −37
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 243.730 47.640
  5.1 Overheid 153.039 47.100
  5.2 Overige verplichtingen 90.691 539
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 49.878 −2.447
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.859 224
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.458 137
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.458 137
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.179 0
10 Overige passiva 212.778 −3.884
11 Herwaarderingsrekeningen 346.172 0
12 Kapitaal en reserves 98.190 −3
Totaal passiva 2.837.575 9.971

Contactpersonen voor de media