Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 4ης Δεκεμβρίου 2015

8 Δεκεμβρίου 2015

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 4 Δεκεμβρίου 2015 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν σημείωσαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 264,1 δισεκ. ευρώ.

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
3 Δεκεμβρίου 2015  Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 134 εκατ. δολάρια ΗΠΑ 134 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Οι παραπάνω πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,8 δισεκ. ευρώ σε 358,2 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 8,5 δισεκ. ευρώ σε 1.066,2 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 35 δισεκ. ευρώ σε 79,8 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 22,1 δισεκ. ευρώ σε 343,9 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.1 του ενεργητικού) ύψους 73,8 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 69,8 δισεκ. ευρώ, διάρκειας επτά ημερών.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,2 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 177,3 δισεκ. ευρώ (έναντι 159 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 18,5 δισεκ. ευρώ σε 770,7 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής Δηλωθείσα αξία στις 4 Δεκεμβρίου 2015 Διαφορά σε σχέση με τις 27 Νοεμβρίου 2015 – Αγορές Διαφορά σε σχέση με τις 27 Νοεμβρίου 2015 – Εξοφλήσεις
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1 20,7 δισεκ. ευρώ - -0,1 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2 9,8 δισεκ. ευρώ - -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 139,9 δισεκ. ευρώ +2,1 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων 15,3 δισεκ. ευρώ +0,1 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα 461,9 δισεκ. ευρώ +16,5 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων 123,0 δισεκ. ευρώ - -

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 21,5 δισεκ. ευρώ σε 520,4 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 348.850 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 294.471 2.394
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 78.655 3
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 215.817 2.391
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 36.331 −1.912
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 19.766 −746
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 19.766 −746
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 521.394 −3.818
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 69.815 −3.959
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 451.371 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 208 141
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 127.495 −1.519
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 1.128.983 17.763
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 770.737 18.528
  7.2 Λοιποί τίτλοι 358.246 −765
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 25.152 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 216.207 −251
Σύνολο ενεργητικού 2.718.650 11.911
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.066.176 8.478
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 697.909 39.837
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 520.421 21.519
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 177.335 18.317
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 153 1
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 5.017 −112
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 177.513 −33.842
  5.1 Γενική κυβέρνηση 79.800 −34.959
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 97.714 1.117
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 39.444 −1.591
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.137 −84
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.323 224
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.323 224
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 59.202 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 217.994 −998
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 350.735 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 97.200 −1
Σύνολο παθητικού 2.718.650 11.911
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου