Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 4 декември 2015 г.

8 декември 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 4 декември 2015 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,3 млрд. евро до 264,1 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
3 декември 2015 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 134 млн. щатски долара 134 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,8 млрд. евро до 358,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 8,5 млрд. евро до 1066,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 35 млрд. евро до 79,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 22,1 млрд. евро до 343,9 млрд. евро. На 2 декември 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 73,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 69,8 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 177,3 млрд. евро (при 159 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 18,5 млрд. евро до 770,7 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 4 декември 2015 г. Разлика спрямо 27 ноември 2015 г. – покупки Разлика спрямо 27 ноември 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 20,7 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 9,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 139,9 млрд. евро +2,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 15,3 млрд. евро +0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 461,9 млрд. евро +16,5 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 123,0 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 21,5 млрд. евро до 520,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 348 850 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 294 471 2 394
  2.1 Вземания от МВФ 78 655 3
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 215 817 2 391
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 36 331 −1 912
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 766 −746
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 766 −746
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 521 394 −3 818
  5.1 Основни операции по рефинансиране 69 815 −3 959
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 451 371 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 208 141
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 127 495 −1 519
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 128 983 17 763
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 770 737 18 528
  7.2 Други ценни книжа 358 246 −765
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 152 0
9 Други активи 216 207 −251
Общо активи 2 718 650 11 911
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 066 176 8 478
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 697 909 39 837
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 520 421 21 519
  2.2 Депозитно улеснение 177 335 18 317
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 153 1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 017 −112
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 177 513 −33 842
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 79 800 −34 959
  5.2 Други задължения 97 714 1 117
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 39 444 −1 591
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 137 −84
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 323 224
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 323 224
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 202 0
10 Други задължения 217 994 −998
11 Сметки за преоценка 350 735 0
12 Капитал и резерви 97 200 −1
Общо пасиви 2 718 650 11 911
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите