Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 4. decembru 2015

8. decembra 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 4. decembra 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,3 mld. EUR na 264,1 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
3. decembra 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 134 mil. USD 134 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,8 mld. EUR na 358,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 8,5 mld. EUR na 1 066,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 35 mld. EUR na 79,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 22,1 mld. EUR na 343,9 mld. EUR. V stredu 2. decembra 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 73,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 69,8 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 177,3 mld. EUR (v porovnaní so 159 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 18,5 mld. EUR na 770,7 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 4. decembru 2015 Zmena oproti 27. novembru 2015: nákup Zmena oproti 27. novembru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 20,7 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 9,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 139,9 mld. EUR +2,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 15,3 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 461,9 mld. EUR +16,5 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 123,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 21,5 mld. EUR na 520,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 348 850 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 294 471 2 394
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 655 3
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 215 817 2 391
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 36 331 −1 912
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 766 −746
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 766 −746
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 521 394 −3 818
  5.1 Hlavné refinančné operácie 69 815 −3 959
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 451 371 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 208 141
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 127 495 −1 519
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 128 983 17 763
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 770 737 18 528
  7.2 Ostatné cenné papiere 358 246 −765
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 152 0
9 Ostatné aktíva 216 207 −251
Aktíva spolu 2 718 650 11 911
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 066 176 8 478
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 697 909 39 837
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 520 421 21 519
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 177 335 18 317
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 153 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 017 −112
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 177 513 −33 842
  5.1 Verejná správa 79 800 −34 959
  5.2 Ostatné záväzky 97 714 1 117
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 39 444 −1 591
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 137 −84
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 323 224
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 323 224
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 202 0
10 Ostatné pasíva 217 994 −998
11 Účty precenenia 350 735 0
12 Základné imanie a rezervy 97 200 −1
Pasíva spolu 2 718 650 11 911
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá