Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 4 december 2015

8 december 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 4 december 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 264,1 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
3 december 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 134 miljoen USD 134 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,8 miljard naar EUR 358,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 8,5 miljard naar EUR 1.066,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 35 miljard naar EUR 79,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 22,1 miljard naar EUR 343,9 miljard. Op woensdag 2 december 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 73,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 69,8 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 177,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 159 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 18,5 miljard naar EUR 770,7 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 4 december 2015 Verschil t.o.v. 27 november 2015 – Aankopen Verschil t.o.v. 27 november 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 20,7 miljard - -EUR 0,1 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 9,8 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 139,9 miljard +EUR 2,1 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 15,3 miljard +EUR 0,1 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 461,9 miljard +EUR 16,5 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 123,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 21,5 miljard naar EUR 520,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 348.850 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 294.471 2.394
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.655 3
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 215.817 2.391
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 36.331 −1.912
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.766 −746
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.766 −746
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 521.394 −3.818
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 69.815 −3.959
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 451.371 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 208 141
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 127.495 −1.519
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.128.983 17.763
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 770.737 18.528
  7.2 Overige waardepapieren 358.246 −765
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.152 0
9 Overige activa 216.207 −251
Totaal activa 2.718.650 11.911
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.066.176 8.478
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 697.909 39.837
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 520.421 21.519
  2.2 Depositofaciliteit 177.335 18.317
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 153 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.017 −112
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 177.513 −33.842
  5.1 Overheid 79.800 −34.959
  5.2 Overige verplichtingen 97.714 1.117
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 39.444 −1.591
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.137 −84
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.323 224
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.323 224
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.202 0
10 Overige passiva 217.994 −998
11 Herwaarderingsrekeningen 350.735 0
12 Kapitaal en reserves 97.200 −1
Totaal passiva 2.718.650 11.911
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media