SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 4. december 2015

8. december 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 4. december 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 264,1 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
3. december 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 134 mio. USD 134 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,8 mia. euro til 358,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 8,5 mia. euro til 1.066,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 35 mia. euro til 79,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 22,1 mia. euro til 343,9 mia. euro. Onsdag den 2. december 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 73,8 mia. euro, og en ny på 69,8 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i den foregående uge). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 177,3 mia. euro (mod 159 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 18,5 mia. euro til 770,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 4. december 2015 Ændring i forhold til 27. november 2015 – opkøb Ændring i forhold til 27. november 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 20,7 mia. euro - -0,1 mia.euro
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 9,8 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 139,9 mia. euro +2,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 15,3 mia. euro +0,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 461,9 mia. euro +16,5 mia. euro -
Securities Markets Programme 123,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 21,5 mia. euro til 520,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 348.850 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 294.471 2.394
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.655 3
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 215.817 2.391
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 36.331 −1.912
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.766 −746
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.766 −746
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 521.394 −3.818
  5.1 Primære markedsoperationer 69.815 −3.959
  5.2 Langfristede markedsoperationer 451.371 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 208 141
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 127.495 −1.519
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.128.983 17.763
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 770.737 18.528
  7.2 Andre værdipapirer 358.246 −765
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.152 0
9 Andre aktiver 216.207 −251
Aktiver i alt 2.718.650 11.911
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.066.176 8.478
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 697.909 39.837
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 520.421 21.519
  2.2 Indlånsfacilitet 177.335 18.317
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 153 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.017 −112
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 177.513 −33.842
  5.1 Offentlig forvaltning og service 79.800 −34.959
  5.2 Andre forpligtelser 97.714 1.117
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 39.444 −1.591
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.137 −84
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.323 224
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.323 224
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.202 0
10 Andre forpligtelser 217.994 −998
11 Revalueringskonti 350.735 0
12 Kapital og reserver 97.200 −1
Passiver i alt 2.718.650 11.911
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt