Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 4. prosinci 2015

8. prosince 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 4. prosince 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,3 mld. EUR na 264,1 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
3. prosince 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 134 mil. USD 134 mil. USD

Tyto výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,8 mld. EUR na 358,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 8,5 mld. EUR na 1 066,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 35 mld. EUR na 79,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 22,1 mld. EUR na 343,9 mld. EUR. Ve středu 2. prosince 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 73,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 69,8 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 177,3 mld. EUR (ve srovnání se 159 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 18,5 mld. EUR na 770,7 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná ke 4. prosinci 2015 Rozdíl v porovnání s 27. listopadem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 27. listopadem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 20,7 mld. EUR -0,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 9,8 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 139,9 mld. EUR +2,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 15,3 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 461,9 mld. EUR +16,5 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 123,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 21,5 mld. EUR na 520,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 348 850 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 294 471 2 394
  2.1 Pohledávky za MMF 78 655 3
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 215 817 2 391
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 36 331 −1 912
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 766 −746
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 766 −746
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 521 394 −3 818
  5.1 Hlavní refinanční operace 69 815 −3 959
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 451 371 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 208 141
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 127 495 −1 519
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 128 983 17 763
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 770 737 18 528
  7.2 Ostatní cenné papíry 358 246 −765
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 152 0
9 Ostatní aktiva 216 207 −251
Aktiva celkem 2 718 650 11 911
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 066 176 8 478
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 697 909 39 837
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 520 421 21 519
  2.2 Vkladová facilita 177 335 18 317
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 153 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 017 −112
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 177 513 −33 842
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 79 800 −34 959
  5.2 Ostatní závazky 97 714 1 117
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 39 444 −1 591
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 137 −84
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 323 224
  8.1 Vklady a ostatní závazky 5 323 224
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 202 0
10 Ostatní pasiva 217 994 −998
11 Účty přecenění 350 735 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 200 −1
Pasiva celkem 2 718 650 11 911
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média