Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 4 december 2015

8 december 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 4 december 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 264,1 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
3 december 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 134 miljoner USD 134 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 358,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 8,5 miljarder EUR till 1 066,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 35 miljarder EUR till 79,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 22,1 miljarder EUR till 343,9 miljarder EUR. Onsdagen den 2 december 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 73,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 69,8 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 177,3 miljarder EUR (jämfört med 159 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 18,5 miljarder EUR till 770,7 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 4 december 2015 Förändring jämfört med den 27 november 2015 – Köp Förändring jämfört med den 27 november 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 20,7 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 9,8 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 139,9 miljarder EUR +2,1 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 15,3 miljarder EUR +0,1 miljard EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 461,9 miljarder EUR +16,5 miljard EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 123,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 21,5 miljarder EUR till 520,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 348.850 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 294.471 2.394
  2.1 Fordringar på IMF 78.655 3
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 215.817 2.391
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 36.331 −1.912
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.766 −746
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.766 −746
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 521.394 −3.818
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 69.815 −3.959
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 451.371 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 208 141
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 127.495 −1.519
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.128.983 17.763
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 770.737 18.528
  7.2 Andra värdepapper 358.246 −765
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.152 0
9 Övriga tillgångar 216.207 −251
Summa tillgångar 2.718.650 11.911
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.066.176 8.478
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 697.909 39.837
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 520.421 21.519
  2.2 Inlåningsfacilitet 177.335 18.317
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 153 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.017 −112
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 177.513 −33.842
  5.1 Offentliga sektorn 79.800 −34.959
  5.2 Övriga skulder 97.714 1.117
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 39.444 −1.591
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.137 −84
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.323 224
  8.1 Inlåning och övriga skulder 5.323 224
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.202 0
10 Övriga skulder 217.994 −998
11 Värderegleringskonton 350.735 0
12 Eget kapital 97.200 −1
Summa skulder 2.718.650 11.911
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media