Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 grudnia 2015 roku

8 grudnia 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 4.12.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld EUR do poziomu 264,1 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
3.12.2015  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 134 mln USD 134 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,8 mld EUR do poziomu 358,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 8,5 mld EUR do poziomu 1066,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 35 mld EUR do poziomu 79,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 22,1 mld EUR do poziomu 343,9 mld EUR. W środę 2.12.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 73,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 69,8 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 177,3 mld EUR (wobec 159 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 18,5 mld EUR do poziomu 770,7 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 4.12.2015 Różnica wobec 27.11.2015 – zakup Różnica wobec 27.11.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 20,7 mld EUR –0,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 9,8 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 139,9 mld EUR +2,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 15,3 mld EUR +0,1 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 461,9 mld EUR +16,5 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 123,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 21,5 mld EUR do poziomu 520,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 348.850 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 294.471 2.394
  2.1 Należności od MFW 78.655 3
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 215.817 2.391
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 36.331 −1.912
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.766 −746
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.766 −746
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 521.394 −3.818
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 69.815 −3.959
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 451.371 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 208 141
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 127.495 −1.519
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.128.983 17.763
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 770.737 18.528
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 358.246 −765
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.152 0
9 Pozostałe aktywa 216.207 −251
Aktywa razem 2.718.650 11.911
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.066.176 8.478
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 697.909 39.837
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 520.421 21.519
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 177.335 18.317
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 153 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.017 −112
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 177.513 −33.842
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 79.800 −34.959
  5.2 Pozostałe zobowiązania 97.714 1.117
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 39.444 −1.591
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.137 −84
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.323 224
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.323 224
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.202 0
10 Pozostałe pasywa 217.994 −998
11 Różnice z wyceny 350.735 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.200 −1
Pasywa razem 2.718.650 11.911
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami