Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 4. decembrī

2015. gada 8. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 4. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 264.1 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 3. decembris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 134 milj. ASV dolāru 134 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 358.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 8.5 mljrd. euro (līdz 1 066.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 35 mljrd. euro (līdz 79.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 22.1 mljrd. euro (līdz 343.9 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 2. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 73.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 69.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 177.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 159 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 18.5 mljrd. euro (līdz 770.7 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 4. decembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 27. novembri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 27. novembri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 20.7 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 9.8 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 139.9 mljrd. euro +2.1 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 15.3 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 461.9 mljrd. euro +16.5 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 123.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 21.5 mljrd. euro (līdz 520.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 348 850 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 294 471 2 394
  2.1 SVF debitoru parādi 78 655 3
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 215 817 2 391
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 36 331 −1 912
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 766 −746
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 766 −746
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 521 394 −3 818
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 69 815 −3 959
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 451 371 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 208 141
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 127 495 −1 519
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 128 983 17 763
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 770 737 18 528
  7.2 Pārējie vērtspapīri 358 246 −765
8 Valdības parāds euro 25 152 0
9 Pārējie aktīvi 216 207 −251
Kopā aktīvi 2 718 650 11 911
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 066 176 8 478
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 697 909 39 837
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 520 421 21 519
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 177 335 18 317
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 153 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5 017 −112
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 177 513 −33 842
  5.1 Saistības pret valdību 79 800 −34 959
  5.2 Pārējās saistības 97 714 1 117
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 39 444 −1 591
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 137 −84
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 323 224
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 323 224
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 202 0
10 Pārējās saistības 217 994 −998
11 Pārvērtēšanas konti 350 735 0
12 Kapitāls un rezerves 97 200 −1
Kopā pasīvi 2 718 650 11 911
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem