Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 4. decembra 2015

8. december 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 4. decembra 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,3 milijarde EUR na 264,1 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
3. december 2015  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 134 mio USD 134 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,8 milijarde EUR na 358,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 8,5 milijarde EUR na 1.066,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 35 milijard EUR na 79,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 22,1 milijarde EUR na 343,9 milijarde EUR. V sredo, 2. decembra 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 73,8 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 69,8 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 177,3 milijarde EUR (v primerjavi s 159 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 18,5 milijarde EUR na 770,7 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 4. decembra 2015 Razlika od 27. novembra 2015 – kupljeno Razlika od 27. novembra 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 20,7 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 9,8 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 139,9 milijarde EUR +2,1 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 15,3 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 461,9 milijarde EUR +16,5 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 123,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 21,5 milijarde EUR na 520,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 348.850 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 294.471 2.394
  2.1 Terjatve do MDS 78.655 3
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 215.817 2.391
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 36.331 −1.912
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.766 −746
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.766 −746
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 521.394 −3.818
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 69.815 −3.959
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 451.371 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 208 141
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 127.495 −1.519
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.128.983 17.763
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 770.737 18.528
  7.2 Drugi vrednostni papirji 358.246 −765
8 Dolg širše države v EUR 25.152 0
9 Druga sredstva 216.207 −251
Skupaj sredstva 2.718.650 11.911
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.066.176 8.478
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 697.909 39.837
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 520.421 21.519
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 177.335 18.317
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 153 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.017 −112
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 177.513 −33.842
  5.1 Širša država 79.800 −34.959
  5.2 Druge obveznosti 97.714 1.117
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 39.444 −1.591
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.137 −84
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.323 224
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.323 224
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.202 0
10 Druge obveznosti 217.994 −998
11 Računi prevrednotenja 350.735 0
12 Kapital in rezerve 97.200 −1
Skupaj obveznosti 2.718.650 11.911
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije