Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 24ης Ιανουαρίου 2014

28 Ιανουαρίου 2014

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 24 Ιανουαρίου 2014, η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 1 εκατ. ευρώ οφείλεται στην αγορά χρυσών κερμάτων.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,2 δισεκ. ευρώ σε 207,3 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Κατά την εβδομάδα υπό εξέταση δεν διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα πράξεις παροχής ρευστότητας στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 1 δισεκ. ευρώ σε 355,7 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 5 δισεκ. ευρώ σε 929,9 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 21,1 δισεκ. ευρώ σε 93,6 δισεκ. ευρώ

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 40,1 δισεκ. ευρώ σε 497,1 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 94,7 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 116,3 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 179 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 152,1 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Στη διάρκεια της εβδομάδας αποπληρώθηκε πριν από τη λήξη ποσό ύψους 1 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,2 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 44 δισεκ. ευρώ (έναντι 36,5 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα μειώθηκαν κατά 0,5 δισεκ. ευρώ σε 233,5 δισεκ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται στην εξόφληση τίτλων που είχαν αποκτηθεί στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 24 Ιανουαρίου 2014 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων ήταν 177,4 δισεκ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των χαρτοφυλακίων του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 40,9 δισεκ. ευρώ και 15,2 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα τρία χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 25,4 δισεκ. ευρώ σε 227,9 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 303.157 1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 243.861 −1.898
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 81.583 −5
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 162.278 −1.893
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 23.296 671
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 21.114 128
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 21.114 128
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 693.177 20.618
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 116.281 21.543
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 576.717 −991
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 179 65
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 74.670 1.541
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 589.264 520
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 233.520 −515
7.2 Λοιποί τίτλοι 355.743 1.035
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 28.287 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 244.470 1.856
Σύνολο ενεργητικού 2.221.296 23.436
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 929.924 −5.019
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 423.979 5.981
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 227.884 25.435
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 44.010 7.521
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 152.067 −26.933
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 18 −42
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 2.113 −1.886
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 122.961 24.638
5.1 Γενική κυβέρνηση 93.636 21.131
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 29.325 3.507
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 105.820 −314
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.289 −1.411
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.890 −36
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.890 −36
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 52.717 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 223.179 1.533
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 262.876 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 90.548 −50
Σύνολο παθητικού 2.221.296 23.436