Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 24 януари 2014 г.

28 януари 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 24 януари 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва увеличение с 1 млн. евро поради покупка на златни монети.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,2 млрд. евро до 207,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1 млрд. евро до 355,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 5 млрд. евро до 929,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 21,1 млрд. евро до 93,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 40,1 млрд. евро до 497,1 млрд. евро. На 22 януари 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 94,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 116,3 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 179 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 152,1 млрд. евро.

През седмицата 1 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 44 млрд. евро (при 36,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 233,5 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 24 януари 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 177,4 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 40,9 млрд. евро и 15,2 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 25,4 млрд. евро до 227,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 303 157 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 243 861 −1 898
2.1 Вземания от МВФ 81 583 −5
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 162 278 −1 893
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 296 671
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 114 128
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 114 128
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 693 177 20 618
5.1 Основни операции по рефинансиране 116 281 21 543
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 576 717 −991
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 179 65
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 74 670 1 541
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 589 264 520
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 233 520 −515
7.2 Други ценни книжа 355 743 1 035
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 28 287 0
9 Други активи 244 470 1 856
Общо активи 2 221 296 23 436
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 929 924 −5 019
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 423 979 5 981
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 227 884 25 435
2.2 Депозитно улеснение 44 010 7 521
2.3 Срочни депозити 152 067 −26 933
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 18 −42
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 113 −1 886
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 122 961 24 638
5.1 Сектор „Държавно управление“ 93 636 21 131
5.2 Други задължения 29 325 3 507
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 105 820 −314
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 289 −1 411
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 890 −36
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 890 −36
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 717 0
10 Други задължения 223 179 1 533
11 Сметки за преоценка 262 876 0
12 Капитал и резерви 90 548 −50
Общо пасиви 2 221 296 23 436
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите