Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 24 januari 2014

28 januari 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 24 januari 2014 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) ett köp av guldmynt.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 207,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under förra veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1 miljarder EUR till 355,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 5 miljarder EUR till 929,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 21,1 miljarder EUR till 93,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 40,1 miljarder EUR till 497,1 miljard EUR. Onsdagen den 22 januari 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 94,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 116,3 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 179 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 152,1 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Under veckan återbetalades 1 miljard EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 44 miljarder EUR (jämfört med 36,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 233,5 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper som förvärvats inom ramen för det första programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 24 januari 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 177,4 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 40,9 miljarder EUR respektive 15,2 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 25,4 miljarder EUR till 227,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 303.157 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 243.861 −1.898
2.1 Fordringar på IMF 81.583 −5
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 162.278 −1.893
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.296 671
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.114 128
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.114 128
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 693.177 20.618
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 116.281 21.543
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 576.717 −991
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 179 65
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 74.670 1.541
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 589.264 520
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 233.520 −515
7.2 Andra värdepapper 355.743 1.035
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 28.287 0
9 Övriga tillgångar 244.470 1.856
Summa tillgångar 2.221.296 23.436
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 929.924 −5.019
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 423.979 5.981
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 227.884 25.435
2.2 Inlåningsfacilitet 44.010 7.521
2.3 Inlåning med fast löptid 152.067 −26.933
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 18 −42
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.113 −1.886
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 122.961 24.638
5.1 Offentliga sektorn 93.636 21.131
5.2 Övriga skulder 29.325 3.507
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 105.820 −314
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.289 −1.411
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.890 −36
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.890 −36
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.717 0
10 Övriga skulder 223.179 1.533
11 Värderegleringskonton 262.876 0
12 Eget kapital 90.548 −50
Summa skulder 2.221.296 23.436