Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 24. lednu 2014

28. ledna 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 24. ledna 2014 vzrostl objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR v důsledku nákupu zlatých mincí.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,2 mld. EUR na 207,3 mld. EUR.

V souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1 mld. EUR na 355,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 5 mld. EUR na 929,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 21,1 mld. EUR na 93,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 40,1 mld. EUR na 497,1 mld. EUR. Ve středu 22. ledna 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 94,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 116,3 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 179 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 152,1 mld. EUR se splatností jeden týden.

Během sledovaného týdne byla z dlouhodobějších refinančních operací splacena před lhůtou splatnosti 1 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (oproti 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 44 mld. EUR (oproti 36,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) se snížil o 0,5 mld. EUR na 233,5 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů pořízených v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 24. ledna 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 177,4 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 40,9 mld. EUR, resp. 15,2 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 25,4 mld. EUR na 227,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 303 157 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 243 861 −1 898
2.1 Pohledávky za MMF 81 583 −5
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 162 278 −1 893
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 296 671
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 114 128
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 114 128
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 693 177 20 618
5.1 Hlavní refinanční operace 116 281 21 543
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 576 717 −991
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 179 65
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 74 670 1 541
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 589 264 520
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 233 520 −515
7.2 Ostatní cenné papíry 355 743 1 035
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 28 287 0
9 Ostatní aktiva 244 470 1 856
Aktiva celkem 2 221 296 23 436
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 929 924 −5 019
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 423 979 5 981
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 227 884 25 435
2.2 Vkladová facilita 44 010 7 521
2.3 Termínované vklady 152 067 −26 933
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 18 −42
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 113 −1 886
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 122 961 24 638
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 93 636 21 131
5.2 Ostatní závazky 29 325 3 507
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 105 820 −314
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 289 −1 411
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 890 −36
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 890 −36
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 717 0
10 Ostatní pasiva 223 179 1 533
11 Účty přecenění 262 876 0
12 Kapitál a rezervní fondy 90 548 −50
Pasiva celkem 2 221 296 23 436