SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 24. januar 2014

28. januar 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 24. januar 2014, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro, hvilket skyldtes et køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 207,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ikke nogen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1 mia. euro til 355,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 5 mia. euro til 929,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 21,1 mia. euro til 93,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 40,1 mia. euro til 497,1 mia. euro. Onsdag den 22. januar 2014 udløb en primær markedsoperation på 94,7 mia. euro, og en ny på 116,3 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 179 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 152,1 mia. euro.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 1 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 44 mia. euro (mod 36,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,5 mia. euro til 233,5 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielsen af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 24. januar 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 177,4 mia. euro, mens værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 40,9 mia. euro og 15,2 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 25,4 mia. euro til 227,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 303.157 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 243.861 −1.898
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.583 −5
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 162.278 −1.893
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.296 671
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.114 128
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.114 128
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 693.177 20.618
5.1 Primære markedsoperationer 116.281 21.543
5.2 Langfristede markedsoperationer 576.717 −991
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 179 65
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 74.670 1.541
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 589.264 520
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 233.520 −515
7.2 Andre værdipapirer 355.743 1.035
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 28.287 0
9 Andre aktiver 244.470 1.856
Aktiver i alt 2.221.296 23.436
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 929.924 −5.019
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 423.979 5.981
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 227.884 25.435
2.2 Indlånsfacilitet 44.010 7.521
2.3 Indskud med fast løbetid 152.067 −26.933
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 18 −42
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.113 −1.886
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 122.961 24.638
5.1 Offentlig forvaltning og service 93.636 21.131
5.2 Andre forpligtelser 29.325 3.507
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 105.820 −314
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.289 −1.411
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.890 −36
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.890 −36
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.717 0
10 Andre forpligtelser 223.179 1.533
11 Revalueringskonti 262.876 0
12 Kapital og reserver 90.548 −50
Passiver i alt 2.221.296 23.436
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt