Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 24. januáru 2014

28. januára 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 24. januára 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku nákupu zlatých mincí zvýšil o 1 mil. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,2 mld. EUR na 207,3 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1 mld. EUR na 355,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 5 mld. EUR na 929,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 21,1 mld. EUR na 93,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 40,1 mld. EUR na 497,1 mld. EUR. V stredu 22. januára 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 94,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 116,3 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 179 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 152,1 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 44 mld. EUR (v porovnaní s 36,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 0,5 mld. EUR na 233,5 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 24. januára 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 177,4 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 40,9 mld. EUR a 15,2 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 25,4 mld. EUR na 227,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 303 157 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 243 861 −1 898
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 583 −5
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 162 278 −1 893
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 296 671
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 114 128
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 114 128
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 693 177 20 618
5.1 Hlavné refinančné operácie 116 281 21 543
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 576 717 −991
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 179 65
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 74 670 1 541
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 589 264 520
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 233 520 −515
7.2 Ostatné cenné papiere 355 743 1 035
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 28 287 0
9 Ostatné aktíva 244 470 1 856
Aktíva spolu 2 221 296 23 436
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 929 924 −5 019
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 423 979 5 981
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 227 884 25 435
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 44 010 7 521
2.3 Termínované vklady 152 067 −26 933
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 18 −42
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 113 −1 886
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 122 961 24 638
5.1 Verejná správa 93 636 21 131
5.2 Ostatné záväzky 29 325 3 507
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 105 820 −314
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 289 −1 411
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 890 −36
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 890 −36
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 717 0
10 Ostatné pasíva 223 179 1 533
11 Účty precenenia 262 876 0
12 Základné imanie a rezervy 90 548 −50
Pasíva spolu 2 221 296 23 436
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá