Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 24 stycznia 2014 r.

28 stycznia 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 24 stycznia 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zwiększył się o 1 mln EUR w wyniku zakupu złotych monet.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld EUR do poziomu 207,3 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1 mld EUR do poziomu 355,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 5 mld EUR do poziomu 929,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 21,1 mld EUR do poziomu 93,6 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 40,1 mld EUR do poziomu 497,1 mld EUR. W środę 22 stycznia 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 94,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 116,3 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 179 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 152,1 mld EUR, z terminem tygodniowym.

W tym tygodniu została spłacona przed terminem zapadalności kwota 1 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 44 mld EUR (wobec 36,5 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,5 mld EUR do poziomu 233,5 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 24 stycznia 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 177,4 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 40,9 mld EUR i 15,2 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 25,4 mld EUR do poziomu 227,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 303.157 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 243.861 −1.898
2.1 Należności od MFW 81.583 −5
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 162.278 −1.893
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.296 671
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.114 128
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.114 128
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 693.177 20.618
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 116.281 21.543
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 576.717 −991
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 179 65
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 74.670 1.541
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 589.264 520
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 233.520 −515
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 355.743 1.035
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 28.287 0
9 Pozostałe aktywa 244.470 1.856
Aktywa razem 2.221.296 23.436
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 929.924 −5.019
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 423.979 5.981
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 227.884 25.435
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 44.010 7.521
2.3 Depozyty terminowe 152.067 −26.933
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 18 −42
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.113 −1.886
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 122.961 24.638
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 93.636 21.131
5.2 Pozostałe zobowiązania 29.325 3.507
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 105.820 −314
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.289 −1.411
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.890 −36
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.890 −36
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.717 0
10 Pozostałe pasywa 223.179 1.533
11 Różnice z wyceny 262.876 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 90.548 −50
Pasywa razem 2.221.296 23.436