Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 24. janvārī

2014.28.01.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 24. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) palielinājās par 1 milj. euro sakarā ar zelta monētu pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 207.3 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 355.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 5 mljrd. euro (līdz 929.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 21.1 mljrd. euro (līdz 93.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 40.1 mljrd. euro (līdz 497.1 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 22. janvārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 94.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 116.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 179 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 152.1 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāts 1 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 44 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 36.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 233.5 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 24. janvārī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 177.4 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 40.9 mljrd. euro un 15.2 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 25.4 mljrd. euro (līdz 227.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 303,157 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 243,861 −1,898
2.1 SVF debitoru parādi 81,583 −5
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 162,278 −1,893
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,296 671
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,114 128
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,114 128
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 693,177 20,618
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 116,281 21,543
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 576,717 −991
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 179 65
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 74,670 1,541
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 589,264 520
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 233,520 −515
7.2 Pārējie vērtspapīri 355,743 1,035
8 Valdības parāds euro 28,287 0
9 Pārējie aktīvi 244,470 1,856
Kopā aktīvi 2,221,296 23,436
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 929,924 −5,019
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 423,979 5,981
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 227,884 25,435
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 44,010 7,521
2.3 Termiņnoguldījumi 152,067 −26,933
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 18 −42
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,113 −1,886
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 122,961 24,638
5.1 Saistības pret valdību 93,636 21,131
5.2 Pārējās saistības 29,325 3,507
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 105,820 −314
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,289 −1,411
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,890 −36
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,890 −36
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,717 0
10 Pārējās saistības 223,179 1,533
11 Pārvērtēšanas konti 262,876 0
12 Kapitāls un rezerves 90,548 −50
Kopā pasīvi 2,221,296 23,436
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem